След проведени разговори между директорите на Държавно горско стопанство – Пловдив и Регионалната дирекция по горите – Пловдив се взе решение за поставянето на пластмасови пластини върху строителната дървесина. Целта е да се повиши качеството и контрола при експедицията й, първоначално за района на Пловдив. По този начин експертите се надяват да се прекратят лошите практики и недопускане на незаконно добиване на дървесина.

Пластмасовите пластини ще се поставят на дървесината от категориите трупи за бичене от строителна дървесина и обли занаятчийски материали. Те ще са в оранжев цвят и с поредни номера. Ще се слагат върху видимата част от челата на всеки отделен труп от дървесината след натоварването й на превозното средство преди извозването. Така при контролна проверка ще може много по-бързо да се инспектира натоварената дървесина и проверяващите ще следят за диаметъра на дървените трупи.

За натоварената дървесина ще се съставя опис по образец, който е неразделна част от издадения превозен билет. Копие от описа ще се добавя и към приложението на превозния билет, който се отчита в ДГС – Пловдив. При проверка на разтоварената вече дървесина ще се сравнява категоризирането на дървесината от служителя на горското стопанство с изискванията на БДС. За база ще служат поставените пластмасови пластини с номера, идентифициращи определената категория дървесина, количество и вид, което ще е видно от направения вече опис.

При евентуално повреждане на пластините, всички разпознаваеми части ще се представят в ДГС – Пловдив с подробен доклад по случая. Целта е да не се допуска използване на пластмасовите пластини повторно.

Въвеждането на този нов начин на експедиция на дървесината ще подобри контрола от страна на горските служители. Също така се цели подобряване на доверието в системата от страна на фирмите ползватели, както и постигането на по-добри резултати.

***

Oще статии

Loading…