За 5 години „Сиенит холдинг” АД е платил близо 1 милион евро лихва – по-точно 938 545.90 евро, по облигационния си заем. Дружеството издаде първата си емисия корпоративни, обезпечени облигации  – 3 850 броя, на 29 юни 2006 г. Заемът е на стойност 3 850 000 евро с краен падеж 29 юни 2011 г. Обслужването на облигационната емисия е по график, съобразно първоначалния погасителен план – плащане на 8 равни погасителни вноски на всеки 6 месеца.На 27 юли пловдивската компания, която е водещ строителен предприемач и ключов изпълнител на българския строителен пазар, изплати и последната вноска /главница 481 250 евро и лихви 12 608,75 евро/ по 5-годишния си облигационен заем. Плащането е извършено в рамките на 30 дни от датата на падежа, съгласно клаузата в предложението за пласиране на емисията. Погасяването в срок на облигационния заем и то във време на икономическа криза, която засегна най-много строителния сектор, е позитивен знак, че добрите български компании успяват да се справят с трудностите.

Облигационерите по 5-годишният заем вече получиха парите си, съобщиха от „Райфайзенбанк” (България) ЕАД, инвестиционен посредник на емисията. Оттам обясниха, че първичното записване на облигациите е осъществено при условията на частно предлагане. През 2010 г. емисията е вписана в регистъра на публичните емисии и с регистрация за вторична търговия на „Българска фондова борса – София” АД. Изпълнявайки всички допълнителни задължения по публичната емисия облигации „Сиенит холдинг” АД показа, че отговаря на изискванията за „публична компания”.

Оценката на собствениците на дружеството за облигационния заем е като много успешен: “Лихвеният процент от шестмесечен Euribor  + 4% пункта надбавка бе изгоден, стабилността в условията на финасиране и по-малкото допълнителни разходи за облужване, както и ниските други съпътстващи разходи ни карат да мислим, че категорично бихме използвали отново облигационен заем като отличен финансов инструмент.”

Целта на емисията облигации е била да осигури ресурс за финансиране на нови инвестиционни проекти на дружеството. “Сиенит Холдинг” АД е пионер в създаването и развитието на индустриални зони в България

Oще статии

Loading…