С 22 гласа „за” и един „въздържал се” Областният експертен съвет по устройство на територията, назначен със заповед на областния управител инж. Иван Тотев, прие  Районната устройствена схема (РУС) за общините Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово.

Това е първата в страната Районна устройствена схема на група общини, а изработването й бе възложено от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Този стратегически документ ще бъде основа за развитието на петте общини – Пловдив, Родопи, Марица, Куклен и Садово, на базата на взаимодействието и партньорството. Целта е създаването му да допринесе за социално-икономическото развитие, подобряването на инвестиционната среда и инфраструктурата, ефективно усвояване на средствата от европейските програми, опазване на околната среда и др.

Районната устройствена схема е изготвена от „Ситиплан” ООД след конкурсна процедура и е в съответствие с изискванията на Закона за устройство на територията, Закона за регионалното развитие и в съответствие с областната стратегия за развитие 2005 – 2015 г. и общинските планове 2005 – 2013 г.

Документът съдържа анализ на състоянието, прогнози по сектори и стратегически насоки за развитие. В него място намират големи и важни за региона проекти като водоснабдяването от каскада „Въча”, удвояването на пътя Пловдив – Асеновград и на съществуващото Околовръстно шосе на Пловдив, изграждането на югоизточния обходен път и други.

В 7-дневен срок всички заинтересувани страни трябва да представят писмени становища и предложения по „Правила за приложение на РУС” и „Програма за реализация на РУС до 2013 г.”, след което те ще бъдат обсъдени и гласувани от комисия, назначена със заповед на Областния управител.

Областният експертен съвет по устройство на територията предлага на областния управител инж. Иван Тотев да издаде заповед за одобряване на Районна устройствена схема за общините Пловдив,Родопи, Марица, Куклен и Садово, след като бъде представена обобщена справка по Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми и след като бъдат приети правилата за приложение на Районната устройствена схема.

Oще статии

Loading…